โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศเกาหลี

Fun Korean Language Program
เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเรียนภาษาเกาหลีไปพร้อมๆกับการเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศเกาหลี
โดย ภาคเช้าเรียนภาษาเกาหลี ภาคบ่ายทำกิจกรรมและทัศนศึกษา และท่องเที่ยว Everland ในวันหยุด
พร้อมพักอาศัยกับครอบครัวชาวเกาหลี
สำหรับผู้ที่สนใจ อายุ 15 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา 9 วัน เดินทางช่วงเดือน เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน
ค่าโครงการ 69,000 บาท
(ราคานี้รวม: ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ - โซล, ค่าอาหาร 3 มื้อ, ประกันอุบัติเหตุ, ค่าหนังสือเรียน, ค่ากิจกรรมและบัตรผ่านประตูต่างๆ)

    ขั้นตอนการสมัคร
    1. ชำระค่าสมัคร 20,000 บาท (Non-refundable)
    2. ส่งเอกสารประกอบการรับสมัคร

       เอกสารประกอบการรับสมัคร
        1). สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
        2). สำเนาหนังสือเดินทาง
        3). ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว (ดาวน์โหลดด้านล่าง)
   
      
3. ชำระค่าโครงการส่วนที่เหลือ (49,000 บาท)
    4. เตรียมตัวออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้

  

Comments