บริษัท สยาม โก โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ องค์กรแลกเปลี่ยน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดทำโครงการฝึกงานในประเทศสหรัฐอเมริกาขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการฝึกงานประเทศสหรัฐอเมริกา (Internship / Career Training Program in USA) ตามสาขาที่เรียน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้ระยะเวลาในการฝึกงาน 6 - 18 เดือน และวีซ่าที่ได้รับเป็นวีซ่าประเภทนักเรียนแลกเปลี่ยน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงานจริง และเพิ่มพูนประสบการณ์ในการทำงาน อีกทั้งยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาอีกด้วย

สาขาวิชาที่เปิดรับเข้าร่วมโครงการฝึกงาน ได้แก่
- Culinary
- Hospitality, Hotel Management
- Business Administration
- Marketing, PR, Advertising
- Finance, Accounting, Economics
- IT, Graphic Design
- Architecture
- International Trade and Logistics
- Engineering (Mechanical, Civil, Electronic, Electric Industrial)
- Law
- ETC

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาวอเมริกัน
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสฝึกงานในบริษัท โรงแรม โรงงาน ที่มีชื่อเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกา
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ในสายงานตามสาขาที่เรียน

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ
1. ค่าตอบแทน $9 - $16 ต่อชั่วโมง
บางงานจะได้รับค่าตอบแทน $6.25 ต่อชั่วโมง ไม่รวมทิป
2. ทำงาน 32 - 40 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
3. สวัสดิการต่างๆจากนายจ้าง เช่น อาหาร ที่พัก ฟรี หรือในราคาพนักงาน
4. ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ
5. เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆกับเพื่อนร่วมงาน ในช่วงเทศกาลสำคัญของสหรัฐอเมริกา เช่น Thanksgiving, Halloween, Christmas

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
1. อายุ 18 - 30 ปี
2. กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี/โท หรือสำเร็จการศึกษาไม่เกิน 1 ปี ในสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
    กรณี ไม่ได้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่กำหนด จะต้องมีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องเป็นระยะเวลา 5 ปีขึ้นไป
3. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี (ระดับ Intermediate ขึ้นไป) และจะต้องผ่านการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่องค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนกำหนด
4. มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นอย่างดี มีทัศนคติที่ดีและมีความพร้อมในการเรียนรู้วัฒนธรรม การทำงาน และวิถีชีวิตของชาวอเมริกัน

เอกสารประกอบการรับสมัคร
1. Resume พร้อมติดรูปถ่าย
2. Transcript (ภาษาอังกฤษ)
3. สำเนาหนังสือเดินทาง
4. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
5. ผลทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)


Comments