Home‎ > ‎

How to Pay

        
    วิธีการชำระเงิน


ธนาคารไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี        033 - 284 - 772 - 0
ชื่อบัญชี           นส. พินิตยา  เอี่ยมสาย
ประเภทบัญชี    ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงเทพฯ

เลขที่บัญชี        123 - 459 - 661 - 5
ชื่อบัญชี           นส. พินิตยา  เอี่ยมสาย
                                                                    ประเภทบัญชี    ออมทรัพย์


 
    * ท่านลูกค้าสามารถชำระค่าบริการต่างๆได้โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ชื่อ นส. พินิตยา  เอี่ยมสาย หรือ ชื่อบัญชี บริษัท สยาม โก โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น เนื่องจากทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ลูกค้าโอนเงินค่าบริการต่างๆเข้าบัญชีส่วนตัวของพนักงาน
    ** การชำระเงินจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ทางบริษัทฯได้รับหลักฐานการชำระเงินค่าบริการของท่าน โดยท่านสามารถส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านทางอีเมลล์หรือโทรแจ้งยอดเงินที่ชำระทางโทรศัพท์ และทางบริษัทฯได้ทำการตรวจสอบแล้ว

        อีเมลล์ siamgooverseas@gmail.com
        โทรศัพท์ 02-911-7006, 089-634-6169

        
Comments