บริษัท สยาม โก โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดโอกาสให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6 เข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย(High School) ที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ( 9 - 11 เดือน ) โดยพักอาศัยกับครอบครัวอาสาสมัคร ที่ผ่านการคัดสรรตามมาตรฐานขององค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ นักเรียนจะมีโอกาสเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม  ความเป็นอยู่ของผู้คนอย่างใกล้ชิดจากเจ้าของภาษา ได้เพิ่มพูนทักษะ และประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศที่เป็นประโยชน์ และมีโอกาสได้ทำหน้าที่เป็นยุวทูตของประเทศในการเผยแพร่ วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักอีกด้วย
Siam Go Overseas High School Exchange

ประเภทของโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา

ประเภทที่ 1 : J-1
     องค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นผู้จัดหาโรงเรียนรัฐบาล ครอบครัวอาสาสมัครให้ โดยนักเรียนไม่สามารถเลือกโรงเรียนและครอบครัวอาสาสมัครได้ โดยโรงเรียนรัฐบาลจะกระจายอยู่ใน 50 รัฐ โดยองค์กรแลกเปลี่ยนจะพิจารณาตามความเหมาะสมของนักเรียน


ประเภทที่ 2 : F-1
      นักเรียนสามารถเลือกสมัครเรียนใน โรงเรียนรัฐบาล หรือโรงเรียนเอกชน ที่ตั้งกระจายอยู่ทั้ง 50 รัฐ ตามรายชื่อที่ สยาม โก โอเวอร์ซีส์ กำหนด  และนักเรียนจะได้รับ High School Diploma (กรณีเข้าเรียนเกรด 12) โดยองค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นผู้จัดหาที่พักให้ เป็นแบบโฮมสเตย์ ซึ่งไม่ใช่ครอบครัวอาสาสมัคร

คุณสมบัติของนักเรียนแลกเปลี่ยน
1. นักเรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา
2. นักเรียนที่มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ
3. นักเรียนที่มีทัศนคติที่ดี สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงได้
4. นักเรียนที่มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษเพียงพอ สำหรับใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้
5. ผ่านการทดสอบ ELTiS Test ด้วยระดับคะแนน 232 (สมัครทดสอบ ที่นี่)

ประเภทที่ 1 : J-1

1. นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 5
2. ไม่มีสัญชาติอเมริกัน และไม่เคยได้รับวีซ่า J-1 และ F-1 มาก่อน
3. เกรดเฉลี่ยแต่ละเทอมไม่ต่ำกว่า 2.5 โดยเกรดวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 2.0 และไม่มีเกรด 1 หรือ 1.5 ในวิชาหลัก

ประเภทที่ 2 : F-1
1. นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6
2. ไม่มีสัญชาติอเมริกัน
3. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
Comments